Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Dévai Elemér Attila egyéni vállalkozó– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a https://csillagfejto.hu honlapon keresztül nyújtott „Online asztrológiai iskola” szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 1. A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Dévai Elemér Attila EV.

Adószám: 24194752-2-13

Email cím: devai@csillagfejto.hu

Telefonszám: 06-20-252-6941

 1. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „Online asztrológiai iskola” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató egy éves asztrológiai iskola tananyagait osztja meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagok az egy éves iskola elvégzése után elsajátítsák az asztrológia alapismereteit. Az év elvégzése után a Tag a tananyagból vizsgát tehet, A sikeres vizsga a feltétele a következő tanév elkezdésének.
Az iskola második és harmadik évére külön szerződés történik.

 1. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online asztrológiai iskola tananyagának és a Szolgáltatáson, belső tanuló felületen keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik a Szolgáltatáson keresztül a belső tanuló felületen havi szinten bővülő hozzáférhető tananyagok.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tehet közzé asztrológiával kapcsolatosan a honlapon, amik egyéb szolgáltatások (személyes konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában történő megvásárlására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az Egyéb szolgáltatások ellenértékét a Tag a honlapon megadott fizetési lehetőségek kiválasztásával megfizetheti.

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért Dévai Elemér Attila egyéni vállalkozó egyetemlegesen felelős.

 1. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a https://csillagfejto.hu/online-iskolam/ weboldalon található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Jelentkezek az asztrológiai iskolába” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után megkezdje.

 1. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését elektronikus levélben visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa.

 1. A részvételi díj mértéke

A „Szolgáltatás” nyújtásáért a Szolgáltató havonta 15.000 FT megbízási díjra jogosult.
A „Szolgáltatás” megrendelésével a Szolgáltató az első három hónap díját azaz 45.000 Ft-ot egy összegben kéri, hogy ezzel is igazolja komoly szándékát.
Majd később lehetőség nyílik tovább negyedévenként, azaz 3 havonta 45.000 Ft, vagy havonta 15.000 Ft megfizetésére.

 1. A megbízási díj teljesítése

A regisztráció során a jelentkezőnek meg kell adnia érvényes adatait és a fizetési mód közül kiválasztania a kívánt fizetési módot, ahogy havi szinten teljesíteni szeretné a Szolgáltatás ellenértékét. A jelentkező kijelenti, hogy a megadott adatok valósak.
Az első három hónap elteltével a Tag tudomásul veszi, hogy kizárólag a folyamatos havidíj befizetése után kapja meg a havi tananyagot. A tananyag korlátozásának jogával a Szolgáltató él és csak a minden hónap 10-ig befizetett havidíj esetén teszi lehetővé a tananyag elérését a belső felületen.

 1. Számlázás

A Szolgáltató a befizetett tandíj után elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet emailben juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának kiegyenlítése után a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

 1. Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a devai@csillagfejto.hu email címre elküldve kezdeményezheti.

 1. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, vagy a Tag szerzői jogot sért.

 1. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a https://csillagfejto.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 300 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

 1. A szerződés hatálya

A szerződés egy éves határozott időtartamra, azaz tanévre jött létre.

 1. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 1. Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: devai@csillagfejto.hu

A Tag a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.